Програми

ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

http://www.opcompetitiveness.bg/

 

ОП Региони в растеж 2014-2020

http://www.bgregio.eu/

 

ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

http://ophrd.government.bg/

 

Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) България – Македония

http://www.ipa-cbc-007.eu/

 

Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) между Република България и Република Сърбия
http://www.ipacbc-bgrs.eu


Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България
http://www.greece-bulgaria.eu/

Share This:


Leave a Reply