Author Archives: Todor

 • 0

> Процедури > Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Category : Uncategorized

∙ Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“

∙ Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Настоящата процедура цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области:

∙ пазар на труда и качество на работните места;

∙ социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;

∙ изграждане на административен капацитет в горните две области.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.

Share This:


 • 0

Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

Category : Uncategorized

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

в сътрудничество със

Министерството на местното самоуправление на Република Македония

 

Обявяват на 23.09.2015г.  първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България -Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 7.240.469,00 евро.

Поканата дава възможност на партньорите от двете страни (общини, неправителствени организации, организации за подкрепа на бизнеса, образователни, научни и културни институции и др.) да кандидатстват със съвместни проекти.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

 • Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА
  • Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
  • Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.
 •  Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ
  • Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
  • Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;
  • Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.
 • Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
  • Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване, е публикуван на следните интернет страници:

Share This:


 • 0

Проекти на гражданското общество по програма „Европа за гражданите“

Category : Uncategorized

Краен срок: 1 МАРТ 2015

Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие

По това направление ще се подпомагат дейности, които обхващат гражданското участие в най- широк смисъл: дейности за определяне на политическата програма, застъпничество по време на подготвителния етап и договаряне на предложенията в областта на политиката, както и предоставяне на обратна връзка относно свързаните инициативи, които се изпълняват. Направлението също обхваща проекти и инициативи, които осигуряват условия за взаимно разбирателство, придобиване на междукултурни познания,  солидарност, обществена ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС.

Мярка „Проекти на гражданското общество

Проектите следва да се състоят в стимулиране и организиране на процес на размисъл, дискусии или други дейности, свързани с годишните приоритетни теми на програмата, и трябва да предлага конкретни решения, които могат да се намерят чрез сътрудничество или координация на европейско равнище; той трябва също така да осигурява конкретна връзка с гореспоменатия процес на разработване на политики. В изпълнението на проектите следва да участват активно голям брой граждани, а целта следва да се състои в изграждане на основата за трайни контакти между много организации, работещи в тази област, или в насърчаване на развитието на такива трайни контакти.

Проектите по мярка „Проекти на гражданското общество“ трябва да включват най-малко две от следните три вида дейности:

 • Насърчаване на обществената ангажираност и солидарността: дейности, които могат да насърчат дебата/кампаниите/действията във връзка с теми от общ интерес в по-широкия контекст на правата и задълженията на гражданите на Съюза и които могат да направят връзка с европейската политическа програма и процеса на разработване на политики.
 • Събиране на становища: дейности, които са насочени към събиране на личните становища на гражданите по конкретна тема, определяна ежегодно, и които благоприятстват т. нар. „подход отдолу нагоре“ (включително използването на социални мрежи, уебинари и др.) и медийната грамотност.
 • Доброволческа дейност: дейности за насърчаване на солидарността сред гражданите на Съюза и извън него.

Бенефициенти:

– Организации с нестопанска цел;

– Организации на гражданското общество;

– Образователни институции;

– Културни или институции;

– Научноизследователски институции.

Проектът трябва да включва организации от поне 3 допустими по програмата държави, от които поне едната е държава — членка на ЕС.

Максимален допустим размер на безвъзмездните средства за проект: 150 000 EUR.

Максималната продължителност на проекта е 18 месеца.

За повече информация:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2015_en

Share This:


 • 0

Финансиране за развитие на гражданското общество

Category : Uncategorized

Програмата се изпълнява от Министерство на финансите, Бивша югославска република Македония. Финансират се дейности на сдружения на гражданското общество в партньорство между страни членки и кандидат-членки на ЕС. За повече информация:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136625&userlanguage=en

 

Share This:


 • 0

„Конкурентоспособност“ 2014-2020: повече иновации, по-малко машини

Category : Uncategorized

Европрограмата ще е по-насочена към малки и средни предприятия, както и към стартиращ и нов бизнес

Повече иновации, развитие на малките и средните компании, на предприемачеството и на новите технологии. Това са амбициозните задачи на новата оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“, първите плащания от които по оптимистичен сценарий се очакват следващата година. Програмата ще може да осигури на българската икономика общо 1.2 млрд. евро до 2020 г. Планът на служебното правителство беше през 2015 г. да се отворят три схеми за повече от 430 млн. лв., но това изглежда почти невъзможно към момента.

Повече фокус към МСП и към сектори с потенциал

Две са основните промени в новата програма – едната е ограничаването на големите бенефициенти. Оперативната програма ще има много повече насоченост към малки и средни предприятия (МСП), както и към стартиращ и нов бизнес. Втората промяна е свързана с приоритетите – вместо за нови машини и оборудване, което беше основното перо от миналата програма, в бъдеще пари ще получават проекти за иновации, повишаване на енергийната ефективност и капацитета за растеж и износ. „Конкурентоспособност“ е разделена на три оси – едната е за техническо развитие и иновации, втората е за предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия, а третата – за енергийна и ресурсна ефективност.

Share This:


октомври 2020
П В С Ч П С Н
« ян.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Имате идея за проект?

Имате идея за проект и се нуждаете от помощ за реализирането на Вашата идея - попълнете формата по-долу и нашите консултанти ще свържат с Вас в най-кратки срокове. Попълнете формата за онлайн запитване